សេវាកម្ម

ទ្វារ និងបង្អួចអាលុយមីញ៉ូម

យើងខ្ញុំមានទទួលធ្វើទ្វារ និងបង្អួចអាលុយមីញ៉ូមដូចជា ទ្វារបិទ-បើក ទ្វាររូត ទ្វារបត់ បង្អួចបិទ-បើក បង្អួចរូត បង្អួចបើក ឡើងលើ បង្អួចហ្វិកនិងសំណាញ់ ដោយបរិក្ខារជំនាញទំនើប ធានាប្រសិទ្ធភាពការងារ គុណភាព និងសោភ័ណ្ឌភាពផលិតផល។