សេវាកម្ម

ការកែច្នៃកញ្ចក់ សំលៀង បាញ់ថ្នាំ និងពត់កោង

យើងខ្ញុំក៏មានបំរើសេវាកម្មកែច្នៃកញ្ចក់ដូចជា ប៉ូលាកញ្ចក់ សំលៀងចិតមុខ កញ្ចក់ពត់កោង បាញ់ស្អាប់ បាញ់ពណ៌ធម្មជាតិ ស្វានរន្ធ និងឆ្លាក់រូបលើកញ្ចក់គូរដោយប្រើម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិ។