សេវាកម្ម

សន្លឹកម្នាងសិលា នីវ ផ្កា និងសសរ

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានផលិតម្នាងសិលាក្បាច់ ផលិតជ្រី (នីវ) ហើយយើងខ្ញុំក៏មានបន្ទប់តាំងបង្ហាញពីគំរូម្នាងសិលាផងដែរ។