• កាវ GE All Purpose 268 អត់ជាតិជូរ

  ពណ៌  :  ខ្មៅ  ថ្លា  សទឹកដោះគោ

  លក្ខណៈពិសេស

  • មានជាតិ​កាវ​ 100%
  • មិនរួមមាឌនៅពេលស្ងួត និងមិនជ្រាបទឹក
  • ប្រើបានទាំងខាងក្រៅ​ និងខាងក្នុង
  • ប្រើសំរាប់ ទ្វារ​​ បង្អួ​ច​ ទុយោ ដែក ឥដ្ឋ អាលុយមីញ៉ូម កញ្ចក់ជាដើម
  • អាចលាបពណ៌លើបាន

   

 • កាវ GlasSil -A មានជាតិជូរ

  ពណ៌  :  ខ្មៅ  ថ្លា  សទឹកដោះគោ

  លក្ខណៈពិសេស

  • មានជាតិ​កាវ​ 100%
  • មិនរួមមាឌ ហើយមានជាតិស្អិតខ្លាំង និងមិនជ្រាបទឹក
  • ប្រើបានទាំងខាងក្រៅ​ និងខាងក្នុង
  • ប្រើសំរាប់ ទ្វារ​​ បង្អួ​ច​ ទុយោ ដែក ឥដ្ឋ អាលុយមីញ៉ូម កញ្ចក់ជាដើម
  • អាចលាបពណ៌លើបាន
 • កាវ GlasSil មានជាតិជូរ

  ពណ៌  :  ខ្មៅ  ថ្លា  សទឹកដោះគោ

  លក្ខណៈពិសេស

  • មានជាតិ​កាវ​ 100%
  • មិនរួមមាឌ ហើយមានជាតិស្អិតខ្លាំង
  • ប្រើបានទាំងខាងក្រៅ​ និងខាងក្នុង
  • ប្រើសំរាប់ ទ្វារ​​ បង្អួ​ច​ ក្បឿងដំបូល ទរ ដែក ឥដ្ឋ អាលុយមីញ៉ូម កញ្ចក់ជាដើម
  • អាចលាបពណ៌លើបាន
 • កាវ Silglaze N10 អត់ជាតិជូរ

  ពណ៌  :  ខ្មៅ  ថ្លា  ប្រផេះ

  លក្ខណៈពិសេស

  • មានជាតិ​កាវ​ 100%
  • មិនរួមមាឌ ហើយមានជាតិស្អិតខ្លាំង និងមិនជ្រាបទឹក
  • ប្រើបានទាំងខាងក្រៅ​ និងខាងក្នុង
  • ប្រើសំរាប់ ទ្វារ​​ បង្អួ​ច​ ទុយោ ដែក ឥដ្ឋ អាលុយមីញ៉ូម កញ្ចក់ជាដើម
  • អាចលាបពណ៌លើបាន
  • ជាពិសេសសំរាប់បិទកញ្ចក់ជញ្ចាំង
 • កាវUltraGlaze SSG4000E Grey Neutral Cure Silicone Sealant

  លក្ខណៈពិសេស

  • មានជាតិ​កាវ​ 100%
  • មិនរួមមាឌ ហើយមានជាតិស្អិតខ្លាំង និងមិនជ្រាបទឹក
  • ប្រើបានទាំងខាងក្រៅ​ និងខាងក្នុង
  • ប្រើសំរាប់ ទ្វារ​​ បង្អួ​ច​ ទុយោ ដែក ឥដ្ឋ អាលុយមីញ៉ូម
  • អាចលាបពណ៌លើបាន