បង្គោលបង្កាន់ដៃ 2051

លេខកូដ : Ac-L-SGB-039-2
ពណ៌ : ស្អាប់
Material : អ៊ីណុក /ទីប