បង្គោលបង្កាន់ដៃ 6024

លេខកូដ : Ac-L-SGB-052
ពណ៌ : មាស
Material : ញ៉ូម